Research Funding

OPLETAL, L.: Inovace laboratoří pro výuku předmětů zabývajících se izolací přírodních látek a analytickým hodnocením. Fond rozvoje vysokých škol, MŠMT Praha 2011, č. 664/2011. (Innovation of laboratories for teaching of subjects dealing with isolation of natural products and analytical evaluation, Universities Development Fund, The Ministry of Education, Youth and Sports Prague 2011, No 664/2011).

OPLETAL, L.: Zvyšování kvality doktorského studia a vědecké kvalifikace v oboru přírodních látek na farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Institucionální rozvojový plán Univerzity Karlovy č. 337964, Praha 2012. (Improving the quality of doctoral studies and scientific qualification in the field of natural products on Faculty of Pharmacy, Charles University. Institutional Development Plan of Charles University No 337964, Prague 2012.

CAHLÍKOVÁ, L., OPLETAL, L., POUR, M., ŠPULÁK, M., HAVLÍKOVÁ, L.: Pořízení přístrojového vybavení k inovaci a prohloubení znalostí v oblasti chemické strukturní analýzy nízkomolekulárních organických sloučenin a jejich integrace do farmaceutických věd (Acquisition of equipment for innovation and knowledge in the field of chemical structure analysis of low molecular weight organic compounds and their integration in the pharmaceutical sciences). FRVŠ 190/2012/A (2012).

CHLEBEK J.: Sekundární metabolity rostlin z podtříd Magnoliidae, Ranunculidae, Cornidae a Lamiidae ovlivňující aktivitu lidských cholinesteras in vitro jako příspěvek ke studiu Alzheimerovy choroby: bio-guided isolation strategy (Secondary metabolites from plant subclasses of Magnoliidae, Ranunculidae, Cornidae and Lamiidae affecting human cholinesterase activity in vitro as a contribution to the study of Alzheimer´s disease: bio-guided isolation strategy). GA UK/B-BIO/122309 (2009-2011).

OPLETALOVÁ, V., OPLETAL, L., DOLEŽAL, M., MUSÍLEK, K., BROŽOVÁ, Š., VÍTKOVÁ, E., NAGYOVÁ, J., KUBINCOVÁ, D., RAČÁKOVÁ, V, PAAR, M., BINDER, J.: Inhibitory a reaktivátory acetylcholinesterasy - syntéza, izolace z přírodního materiálu a biologické hodnocení (Inhibitors and reactivators of acetylcholinesterase - synthesis, isolation from natural sources and biological evaluation). IGA UK č. 126/2005/B-BIO/Faf (2005-2007).

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico