Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Výuka TV v letním semestru 2021/ Teaching PE in the summer semester 2021

18.02.2021

Informace k průběhu tělesné výchovy a získání zápočtu za letní semestr 2021

 

Information on the course of physical education and obtaining credit for the summer semester 2021

 

S ohledem na distanční formu výuky je pro tento semestr potřeba mít v SISu zapsanou aktuální verzi tělesné výchovy a není potřeba se přihlašovat na konkrétní sport pomocí "zkoušky", jak tomu bylo v minulých obdobích. 

Pro letní semestr je možné plnit zápočty několika formami:

Formy zápočtu nelze kombinovat, pro uznání zápočtu musíte splnit alespoň jednu formu výuky.

Pokud se epidemiologická situace zlepší a bude možné pořádat výlety do přírody, či skupinová cvičení venku nebo uvnitř, nabídneme další možnosti plnění zápočtu.

 

 1. Online v MS Teams – Zumba, BodyForm, Power-yoga
  • Online forma výuky přes MS Teams. Docházka bude kontrolována v průběhu lekce tak, že budete mít zapnutou webkameru na které bude možné vidět, jak cvičíte podle předcvičujícího. Pro udělení zápočtu je nutné být aktivně přítomen na 6 libovolných lekcí z mnoha.
 2. STRAVA – běh (chůze), kolo, brusle (běžky)
  • Zůstává stejné jako minulý semestr. Vaše výkony budou počítány od začátku letního semestru, nelze uznat předchozí aktivitu. 50 km běh, 150 km kolo, 100 km běžky, brusle. Sporty lze kombinovat tak, že 1 km běh (chůze) ´= 3 km kolo = 2 km brusle (běžky).
 3. Natoč se – nahrajete video (4x – 8x zrychlené), jak cvičíte dle videa nahraného lektorem.
  • BodyForm nebo Výzva KTV lze kombinovat, pro udělení zápočtu je nutné nahrát 6 videí.
  • Poraz lektora – silově náročné cvičení, pro splnění zápočtu je nutné natočit videa, na kterých plníte zadaný úkol v daném opakování dle lektora. Úkolů bude 7 pro splnění stačí 5. Nelze kombinovat s BodyForm a Výzvou KTV.
 4. Vyfoť se – vyfotíte se na místě, na které se máte dle instrukci dostat
  • Př: vyfoťte se na libovolné rozhledně ve vašem okolí s pravým okem zavřeným. Pro splnění zápočtu je nutné splnit 6 úkolů.
 5. Reprezentace školy – účast na akademických soutěžích
  • Nutnost informovat vyučující předem. Individuální vyhodnocení.  

 

With regard to the distance form of teaching, it is necessary to have an up-to-date version of physical education registered in the SIS for this semester and it is not necessary to register for a specific sport using an "exam", as was the case in previous periods.

For the summer semester, it is possible to complete activity (credit) in several forms:

Forms of activities cannot be combined, you must complete at least one form of teaching for credit.

If the epidemiological situation gets better and it will be possible to organize trips to nature, or group exercises outdoors or indoors, we will offer other options for fulfilling the credit.

 

 1. Online in MS Teams - Zumba, BodyForm, Power-yoga - take a photo at the place, where you have to get according to the instructions
  • Online form of teaching through Teams. Presence will be checked during the lesson, so that you will have a webcam turned on where it will be possible to see how you train according to the instructor. To be awarded the credit, it is necessary to be actively present at 6 of the many lessons.
 2. STRAVA – running (walking), bike, skates (cross-country skiing)
  • Remains the same as last semester. Your performances will be calculated from the beginning of the summer semester, the previous activity cannot be recognized. 50 km run, 150 km bike, 100 km skates (cross-country skis). Sports can be combined so that 1 km running (walking) ´ = 3 km bike = 2 km skates (cross-country skiing).
 3. Record yourself - you will record a video (4x - 8x accelerated) as you practice according to the video recorded by the lecturer
  • BodyForm or KTV challenge can be combined, 6 videos must be uploaded for the credit.
  • Defeat of the lecturer - a strength-intensive exercise, to fulfill the credit, it is necessary to shoot videos on which you complete the work in a given repetition according to the lecturer. There will be 7 tasks, to complete the credit just 5 is necessary. Cannot be combined with BodyForm or KTV challenge.
 4. Take a photo - take a photo at the place, where you have to get according to the instructions
  • For example: take a picture of yourself at any lookout tower in your area with your right eye closed. To complete the credit, it is necessary to complete 6 tasks.
 5. Representation of the school - participation in academic competitions.
  • The need to inform the teacher in advance. Individual evaluation.

 

 

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika