Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Narozen: 1983 v Jihlavě

Pozice

Kontaktní informace

Vzdělání, zaměstnání, zahraniční stáže

 • od 2/2022: děkan Farmaceutické fakulty UK (FaF UK)
 • 2/2019-1/2022: vedoucí Katedry organické a bioorganické chemie FaF UK
 • 2/2018-1/2022: proděkan FaF UK pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií
 • od r. 2008: asistent, od r. 2010 odborný asistent, od r. 2018 docent na Katedře anorganické a organické chemie, resp. Katedře organické a bioorganické chemie (přejmenována v r. 2017) FaF UK
 • 2013: výzkumná stáž v Department of Pharmacy and Pharmacology, University of Bath, Anglie (3 měsíce)
 • 2006-2010: doktorské studium v oboru Bioorganická chemie na FaF UK (PharmDr., Ph.D.)
 • 2007: doktorandská stáž na Státním technologickém institutu v Sankt-Petěrburgu, Ruská federace (3 měsíce)
 • 2001-2006: magisterské studium Farmacie na FaF UK (Mgr.)

Pedagogická činnost

 • od r. 2019: člen oborových rad doktorských studijních programů Bioorganická chemie a Farmaceutická chemie na FaF UK
 • od r. 2010: 7x školitel (+ 1x konzultant) studentů doktorského studia na FaF UK (2x obhájeno, 4 studují)
 • od r. 2008: výuka předmětů Obecná a anorganická chemie, Chemická laboratorní technika, podíl na výuce seminářů z předmětu Obecná chemie v příkladech, 2008-2010: výuka Úvodu do organické chemie, od r. 2011: podíl na výuce Pokročilé organické chemie, 2014-2015: výuka seminářů z Organické chemie I a Organické chemie II, od r. 2019: výuka předmětu Konstituce organických sloučenin, vše na FaF UK
 • 2015-2018 výuka na MBS College of Crete, Heraklion, Řecko, předměty General and Inorganic Chemistry (2015-2017), Chemical Laboratory Technique (2016-2018), Exercises in Organic Chemistry (2016)
 • v současné době garant předmětů Obecná a anorganická chemie, Obecná chemie v příkladech, Konstituce organických sloučenin
 • vedoucí a konzultant diplomových prací (celkem 25 prací, z toho 20 již obhájených), člen komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací

Vědecká činnost

 • vedoucí Výzkumné skupiny bioorganické a farmaceutické chemie
 • oblasti zájmu: design, syntéza a studium vztahů mezi strukturou a účinkem potenciálních antituberkulotik na bázi dusíkatých heterocyklů; design, syntéza a studium vztahů mezi strukturou a účinkem u potenciálních kardioprotektivních látek odvozených od dexrazoxanu, studium vztahů mezi strukturou a kardioprotektivní aktivitou u inhibitorů topoizomerázy II
 • autor 54 publikací in extenso v časopisech s IF (z toho 51 v časopisech v Q1-Q2 dle AIS, 16x první a/nebo korespondující autor), kumulativní IF 234, >1250 citací dle Web of Science (bez autocitací), H-index dle Web of Science: 22 (k únoru 2024).
  Přehled publikací.
 • autor 4 mezinárodních PCT patentových přihlášek, 8 národních patentů (jeden zakoupen soukromou firmou), 1 národní patentové přihlášky
 • 2015-2019: organizátor Postgraduální a postdoktorandské vědecké konference na FaF UK

Členství v odborných a profesních společnostech, komisích a orgánech

 • od r. 2023: člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
 • od r. 2022: člen Vědecké rady Univerzity Pardubice
 • od r. 2022: člen Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové, UK
 • od r. 2022: člen Vědecké rady Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity
 • od r. 2022: člen Vědecké rady Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko
 • od r. 2022: člen Vědecké rady Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
 • od r. 2018: člen (od 2022 předseda) Vědecké rady FaF UK
 • 2018-2022: člen Rady programu PROGRES Q42 „Vývoj a studium léčiv“, předseda Komise Fondu na ochranu duševního vlastnictví FaF UK, člen Komise pro etiku ve výzkumu FaF UK, člen Ediční komise FaF UK, koordinátor hodnocení vědecké činnosti na FaF UK, člen Investiční komise FaF UK
 • od r. 2018: člen Koordinační rady doktorských studijních programů UK č. 8 – Koordinační rada lékařství, farmacie a zdravotnických věd,
 • 2003-2005: místopředseda Akademického senátu FaF UK; 2002-2006, 2009-2010, 2015-2017: člen Akademického senátu FaF UK
 • 2003-2004: Prezident Spolku českých studentů farmacie (SČSF); nyní čestný člen SČSF
 • člen České společnosti chemické

Grantová činnost

 • od r. 2022: člen projektu Národní institut virologie a bakteriologie (program NPO EXCELES, reg. č. projektu LX22NPO5103, financováno z prostředků Evropské unie) 
 • od r. 2021: grant AZV „Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózy“ (spoluřešitel)
 • od r. 2019: seniorský vědecký pracovník projektu Předaplikačního výzkumu pro ITI II „Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed)“
 • 2018-1/2022: seniorský vědecký pracovník projektu OPVVV „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“
 • 2014-2016: postdoktorandský grant GAČR „Červeně emitující fluorescenční senzory odvozené od struktury azaftalocyaninů: Studie aza-crownů jako rozpoznávací části“ (spoluřešitel a později řešitel, hodnocen jako vynikající)
 • 2014-2016: člen řešitelského kolektivu GAČR „Studie vztahů struktura-aktivita-toxicita ve skupině nízkomolekulárních sloučenin s antimykobacterialní aktivitou“ (korespondující autor všech výsledných publikací, hodnocen jako vynikající)
 • 2010: grant FRVŠ „Inovace předmětu Laboratorní technika“ (hlavní řešitel)
 • od r. 2008: člen řešitelských kolektivů grantů GA ČR (8x), GA UK (7x), projektu UNCE, Evropských projektů Pre-Seed I a Pre-Seed II, Výzkumného centra MŠMT (1x)

Získaná ocenění

 • 2022: Medaile Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
 • 2018: cena Alfreda Badera za bioorganickou a bioanorganickou chemii
 • 2009: Medaile FaF UK za zásluhy o rozvoj fakulty
 • 2006: cena děkana FaF UK

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico