Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Kontaktní informace:

 • Adresa: Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
 • E-mail: tomas.simunek@faf.cuni.cz
 • Tel.: 495 067 400 (děkanát) 495 067 422 (katedra); Fax: +495 067 168; Skype: simunekt

Datum a místo narození: 16. duben 1976, Liberec

Vzdělání, zaměstnání, zahraniční stáže:

 • od r. 2014: děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 2010-2014: proděkan Farmaceutické fakulty UK pro vědeckou činnost
 • od r. 2004: odborný asistent, od r. 2009 docent na katedře biochemických věd FaF UK, od r. 2006 zástupce vedoucího katedry
 • 2003 - 2004: postdoktorandská stáž v Laboratory for Physiology, Institute for Cardiovascular Research, Free University Amsterdam, Nizozemí (Huyghensovo stipendium Nizozemské vlády, 13 měsíců)
 • 1999 - 2003: doktorské studium v oboru Farmakologie a toxikologie na FaF UK (PharmDr., Ph.D.)
 • 1998 - 1999: diplomová práce vypracována v rámci programu Erasmus na Ústavu farmakologie a toxikologie Univerzity Vídeň, Rakousko (6 měsíců)
 • 1994 - 1999: magisterské studium Farmacie na FaF UK (Mgr.)

Pedagogická činnost:

 • od r. 2009: člen oborových rad doktorských studijních programů Patobiochemie a xenobiochemie a Farmakologie a toxikologie na FaF UK, člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v oboru Toxikologie na FVZ UO, člen oborové rady pro doktorské studium Farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
 • od r. 2008: 4x přednášky v rámci výukových bloků pro studenty doktorského studia na FVZ UO
 • od r. 2007: 6x školitel studentů doktorského studia na FaF UK (4x obhájeno, 2 studují)
 • od r. 2004: garant předmětu Molekulární biologie magisterského a bakalářského studia programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika na FaF UK, přednášky v předmětech Obecná biochemie a Patobiochemie, vedoucí bakalářských a diplomových prací (celkem >40 prací, z toho 35 obhájených), člen komise pro Státní závěrečné zkoušky programu Zdravotnická bioanalytika a komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
 • 2002- 2009: člen autorských kolektivů tří dílů skript Farmakologie pro farmaceuty (I, III, IV)
 • 2001, 2002: přednášky na mezinárodních letních univerzitách pro studenty farmacie a lékařské biochemie v Zadaru, Chorvatsko
 • 1999 - 2002: výuka seminářů z Farmakologie v rámci doktorského studia

Vědecká činnost:

 • kardiovaskulární farmakologie, toxikologie a molekulární biologie
 • in vitro modely patologických stavů
 • kardiotoxicita léčiv a dalších xenobiotik
 • choroby spojené s oxidačním stresem
 • role iontů přechodných kovů v různých patologických stavech
 • studium nových potenciálních kardioprotektivních a protinádorových léčiv
 

Členství v odborných a profesních společnostech, komisích a orgánech:

 • od r. 2017: člen odborné poroty celostátní soutěže Česká hlava
 • od r. 2017: "Section Editor" časopisu BBA General Subjects (IF 4,7)
 • od r. 2017: koordinátor programu PROGRES Q42 „Vývoj a studium léčiv“
 • 2014 - 2016: koordinátor programu PRVOUK P40 „Vývoj a studium léčiv“; 2012-2014 člen Rady programu
 • od r. 2014: předseda Vědecké rady FaF UK; 2012-2014: člen Vědecké rady FaF  UK
 • od r. 2014: člen vědeckých rad Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice, Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
 • od r. 2014: člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje
 • 2009 - 2014: člen oborové rady B (biologické vědy) Grantové agentury UK
 • 2008 - 2014: reprezentant FaF UK v Radě vysokých škol, zde člen Komise pro vědeckou činnost a Ekonomické komise
 • 2005 - 2010: člen Akademického senátu FaF UK, zde člen Studijní komise
 • 2000 - 2003: člen pracovní skupiny „Dávky léčiv“ Lékopisné komise Ministerstava zdravotnictví ČR
 • 1996 - 1998: Prezident Spolku českých studentů farmacie (SČSF); od roku 2006 čestný člen SČSF
 • člen International Society on Chelators and Metals (ISOCAM), International Society for Heart Research – European Section, České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP, České farmaceutické společnosti ČLS JEP

 

Získané granty

 • 2018 - 2020: grant GAČR „Studium jednotlivých isoforem topoisomerasy II v protinádorovém a kardiotoxickém působení

  antracyklinů a jejich modulací bisdioxopiperaziny“ (hlavní řešitel)

 • 2012 – 2017: Univerzitní výzkumné centrum UK (UNCE): „Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém“ (hlavní řešitel)

 • 2013 - 2017: grant GA ČR „Nová potenciální kardioprotektiva: studium vztahů mezi chemickou strukturou a protektivním účinkem u různých typů poškození myokardu“ (hlavní řešitel)
 • 2011: investiční grant FRVŠ „Dovybavení a modernizace laboratoří pro výuku biochemických a molekulárně-biologických disciplín“ (hlavní řešitel)
 • 2006 - 2009: grant České kardiologické společnosti „Studium role apoptózy při poškození myokardu antracyklinovými cytostatiky“ (hlavní řešitel)
 • 2005 - 2007: grant GA ČR „Studium protektivních účinků nových chelátorů železa u poškození srdce oxidačním stresem a antracyklinovými cytostatiky“ (hlavní řešitel)
 • od r. 2000: člen řešitelských kolektivů grantů GA ČR (5x), GA UK (8x, z toho 5x garant studentského projektu), IGA MZ (2x), Výzkumné centrum MŠMT (1x), Projekty v rámci operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3x)

Získaná ocenění

 • 2017: Medaile Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského
 • 2016: Medaile města Hradec Králové
 • 2016: Zlatá medaile Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
 • 2016: Medaile Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
 • 2009: Medaile FaF UK za zásluhy o rozvoj fakulty
 • 2005: 1. místo - Soutěž o nejlepší vědeckou práci ve farmaceutických vědách, organizovaná Francouzským velvyslanectvím a společností Sanofi-Aventis pod záštitou J.M. Lehna – nositele Nobelovy ceny za chemii

 

Mimopracovní zájmy

 • cestování, přístrojové potápění, podvodní fotografie

 

Publikace

• autor >60 publikací in extenso v časopisech s IF (z toho >25x první a/nebo korespondující autor), kumulativní IF >200, >1200 citací dle Web of Science (bez autocitací), H-index dle Web of Science: 22

 • Bureš J, Jirkovská A, Šesták V, Jansová H, Karabanovich G, Roh J, Štěrba M, Šimůnek T., Kovaříková P. Investigation of novel dexrazoxane analogue JR-311 shows significant cardioprotective effects through topoisomerase IIbeta but not its iron chelating metabolite. Toxicology. 2017 Sep 20. pii: S0300-483X(17)30292-5. doi: 10.1016/j.tox.2017.09.012. [Impact factor 2016: 3,582]
 • Jansová H., Šimůnek T. Cardioprotective potential of iron chelators and prochelators. Curr Med Chem. 2017 Sep 20. doi: 10.2174/0929867324666170920155439. [Impact factor 2016: 3,249]
 • Filipský T. Říha M., Hašková P., Pilařová V., Nováková L., Semecký V., Vávrová J., Holečková M., Palička V., Šimůnek T., Hrdina R., Mladěnka P. Intravenous rutin in rat exacerbates isoprenaline-induced cardiotoxicity likely due to intracellular oxidative stress. Redox Report 2017; 22: 78-90. [Impact factor 2015: 2.606]
 • Lenčová-Popelová O., Jansová H., Jirkovský E., Bureš J., Jirkovská-Vávrová A., Mazurová Y., Reimerová P., Vostatková L., Adamcová M., Hroch M., Pokorná Z., Kovaříková P., Šimůnek T., Štěrba M. Cardioprotective effects of NO-donor molsidomine are not directly translatable to chronic anthracycline cardiotoxicity settings. Toxicology 2016; 372: 52-63. [Impact factor 2015: 3.817]
 • Hašková P., Jansová H., Bureš J., Macháček M., Jirkovská A., Franz K.J., Kovaříková P., Šimůnek T. Cardioprotective effects of iron chelator HAPI and ROS-activated boronate prochelator BHAPI against catecholamine-induced oxidative cellular injury. Toxicology 2016; 371: 17-28. [Impact factor 2015: 3.817]
 • Macháček M., Demuth J., Čermák P., Vavrečková M., Hrubá L., Jedličková A., Kubát P., Šimůnek T., Nováková V., Zimčík P. Tetra(3,4-pyrido)porphyrazines caught in the cationic cage: toward nanomolar active photosensitizers. Journal of Medicinal Chemistry 2016; 59 (20): 9443–9456. [Impact factor 2015: 5.589]
 • Roh J., Karabanovich G., Nováková V., Šimůnek T., Vávrová K. Large-scale synthesis of piperazine-2,6-dione and its use in the synthesis of dexrazoxane analogues. Synthesis 2016; 48: 4580 – 4588. [Impact factor 2015: 2.652]
 • Hrušková K., Potůčková E., Hergeselová T., Liptáková L., Hašková P., Mingas P., Kovaříková P., Šimůnek T., Vávrová K. Aroylhydrazone iron chelators: Tuning antioxidant and antiproliferative properties by hydrazide modifications. European Journal of Medicinal Chemistry 2016; 120: 97-110. [Impact factor 2015: 3.902]
 • Jansová H., Bureš J., Macháček M., Hašková P., Jirkovská A., Roh J., Wang Q., Franz K.J., Kovaříková P., Šimůnek T. Characterization of cytoprotective and toxic properties of iron chelator SIH, prochelator BSIH and their degradation products. Toxicology 2016; 350: 15-24. [Impact factor 2015: 3.817]
 • Filipský T. Říha M., Hašková P., Pilařová V., Nováková L., Semecký V., Vávrová J., Holečková M., Palička V., Šimůnek T., Hrdina R., Mladěnka P. Intravenous rutin in rat exacerbates isoprenaline-induced cardiotoxicity likely due to intracellular oxidative stress. Redox Report 2016 in press [Impact factor 2015: 2.606]
 • Macháček M., Kollár J., Miletín M., Kučera R., Kubát P., Šimůnek T., Nováková V., Zimčík P. Anionic hexadeca-carboxylate tetrapyrazinoporphyrazine: synthesis and in vitro photodynamic studies of a water-soluble, nonaggregating photosensitizer. RSC Advances 2016; 6: 10064–10077. [Impact factor 2015: 3.289]
 • Lenčová-Popelová O., Jirkovský E., Jansová H., Jirkovská-Vávrová A., Vostatková-Tichotová L., Mazurová Y., Adamcová M., Chládek J., Hroch M., Pokorná Z., Geršl V., Šimůnek T., Štěrba M. Cardioprotective effects of inorganic nitrate/nitrite in chronic anthracycline cardiotoxicity: comparison with dexrazoxane. Journal of Molecular and Cellular Cardiology 2016; 91: 92-103. [Impact factor 2015: 4.874]
 • Říha M., Hašková P., Martin J., Filipský T., Váňová K., Vávrová J., Holečková M., Homola P., Vítek L., Palička V., Šimůnek T., Mladěnka P. Protective effects of D-Penicillamine on catecholamine-induced myocardial injury. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016; Article ID 5213532 [Impact factor 2015: 4.492]
 • Šesták V., Stariat J., Cermanová J., Potůčková E, Chládek J., Roh J., Bureš J., Jansová H., Průša P., Štěrba M., Mičuda S., Šimůnek T., Kalinowski D.S., Richardson D.R., Kovaříková P. Novel and potent anti-tumor and anti-metastatic di-2-pyridylketone thiosemicarbazones demonstrate marked differences in pharmacology between the first and second generation lead agents. Oncotarget. 2015; 6(40): 42411-42428. [Impact factor 2015: 5.008]
 • Lenčo J., Lenčová-Popelová O., Link M., Jirkovská A., Tambor V., Potůčková E., Stulík J., Šimůnek T., Štěrba M. Proteomic investigation of embryonic rat heart-derived H9c2 cell line sheds new light on the molecular phenotype of the popular cell model. Experimental Cell Research. 2015; 339: 174-186. [Impact factor 2015: 3.378]
 • Potůčková E, Roh J, Macháček M, Sahni S, Stariat J, Šesták V, Jansová H, Hašková P, Jirkovská A, Vávrová K, Kovaříková P, Kalinowski DS, Richardson DR, Šimůnek T. In vitro characterization of the pharmacological properties of the anti-Cancer chelator, Bp4eT, and its phase I metabolites. PLoS One. 2015; 10(10): e0139929. [Impact factor 2015: 3.057]
 • Jirkovská-Vávrová A., Roh J., Lenčová-Popelová O., Jirkovský E., Hrušková K., Potůčková-Macková E., Jansová H., Hašková P., Martinková P., Eisner T., Kratochvíl M., Šůs J., Macháček M., Vostatková-Tichotová L., Geršl V., Kalinowski D.S., Muller M., Richardson D.R., Vávrová K., Štěrba M., Šimůnek T. Synthesis and analysis of novel analogues of dexrazoxane and its open-ring hydrolysis product for protection against anthracycline cardiotoxicity in vitro and in vivo. Toxicology Research. 2015; 4: 1098-1114. [Impact factor 2015: 2.161]
 • Váchová L., Macháček M., Kučera R., Demuth J., Čermák P., Kopecký K., Miletín M., Jedličková A., Šimůnek T., Nováková V., Zimčík P. Heteroatom-substituted tetra(3,4-pyrido)-porphyrazines: a stride toward near-infraredabsorbing macrocycles. Organic & Biomolecular Chemistry. 2015; 13(20): 5608 – 5612. [Impact factor 2015: 3.559]
 • Macháček M., Cidlina A., Nováková V., Švec J., Rudolf E., Miletín M., Kučera R., Šimůnek T., Zimčík P. Far-red absorbing cationic phthalocyanine photosensitizers: Synthesis and evaluation of the photodynamic anti-cancer activity and the mode of cell death induction. Journal of Medicinal Chemistry. 2015; 58(4): 1736-1749. [Impact factor 2015: 5.589]
 • Bureš J., Jansová H., Stariat J., Filipský T., Mladěnka P., Šimůnek T., Kučera R., Klimeš J., Wang Q., Franz K.J., Kovaříková P. LC-UV/MS methods for the analysis of prochelator-Boronyl salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone (BSIH) and its active chelator salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone (SIH). Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2014; 105C: 55-63. [Impact factor 2014: 2.979]
 • Potůčková E., Hrušková K., Bureš J., Kovaříková P., Špirková I.A., Pravdíková K., Kolbabová L., Hergeselová T., Hašková P., Jansová H., Macháček M., Jirkovská A., Richardson V., Lane D. J. R., Kalinowski D.S., Richardson D.R., Vávrová K., Šimůnek T. Structure-activity relationships of novel salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone (SIH) analogs: iron chelation, anti-oxidant and cytotoxic properties. PLoS One. 2014; 9(11): e112059. [Impact factor 2014: 3.234]
 • Serda M., Kalinowski D. S., Rasko N., Potůčková E., Mrozek-Wilczkiewicz A., Musiol R., Małecki J.G., Sajewicz M., Ratuszna A., Muchowicz A., Gołab J., Šimůnek T., Richardson D. R., Polanski J. Exploring the anti-cancer activity of novel thiosemicarbazones generated through the combination of retro-fragments: Dissection of critical structure-activity relationships. PLoS One. 2014; 9(10): e110291. [Impact factor 2014: 3.234]
 • Jansová H., Macháček M., Wang Q., Hašková P., Jirkovská A., Potůčková E., Kielar F., Franz K.J., Šimůnek T. Comparison of various iron chelators and prochelators as protective agents against cardiomyocyte oxidative injury. Free Radical Biology and Medicine 2014; 74: 210-221. [Impact factor 2014: 5.736]
 • Lenčová-Popelová O., Jirkovský E., Mazurová Y., Lenčo J., Adamcová M., Šimůnek T., Geršl V., Štěrba M. Molecular remodeling of left and right ventricular myocardium in chronic anthracycline cardiotoxicity and post-treatment follow up. PLoS One. 2014; 9(5): e96055. [Impact factor 2014: 3.234]
 • Potůčková E., Jansová H., Macháček M., Vávrová A., Hašková P., Tichotová L., Richardson V., Kalinowski D.S., Richardson D.R., Šimůnek T. Quantitative analysis of the anti-proliferative activity of combinations of selected iron-chelating agents and clinically used anti-neoplastic drugs. PLoS One. 2014; 9(2): e88754. [Impact factor 2014: 3.234]
 • Stariat J., Suprunová V., Roh J., Šesták V., Eisner T., Filipský T., Mladěnka P., Nobilis M., Šimůnek T., Klimeš J., Kalinowski D.S., Richardson D.R., Kovaříková P. Simultaneous determination of the novel thiosemicarbazone anti-cancer agent, Bp4eT, and its main phase I metabolites in plasma: Application to a pilot pharmacokinetic study in rats. Biomedical Chromatography 2014; 28(5): 621-9. [Impact factor 2014: 1.723]
 • Vávrová A., Jansová H., Macková E., Macháček M., Hašková P., Tichotová L., Štěrba M., Šimůnek T. Catalytic Inhibitors of Topoisomerase II Differently Modulate the Toxicity of Anthracyclines in Cardiac and Cancer Cells. PLoS One. 2013; 8(10): e76676. [Impact factor 2013: 3.534]
 • Makhseed S, Macháček M, Alfadly W, Tuhl A, Vinodh M, Šimůnek T, Nováková V, Kubát P, Rudolf E, Zimčík P. Water-soluble non-aggregating zinc phthalocyanine and in vitro studies for photodynamic therapy. Chemical Communications. 2013; 49(95): 11149-51. [Impact factor 2013: 6.718]
 • Jirkovský E., Lenčová-Popelová O., Hroch M., Adamcová M., Mazurová Y., Vávrová J., Mičuda S., Šimůnek T., Geršl V., Stěrba M. Early and delayed cardioprotective intervention with dexrazoxane each show different potential for prevention of chronic anthracycline cardiotoxicity in rabbits. Toxicology 2013; 311(3):191-204. [Impact factor 2013: 3.745]
 • Štěrba M., Popelová O., Vávrová A., Jirkovský E., Kovaříková P., Geršl V., Šimůnek T. Oxidative stress, redox signaling and metal chelation in anthracycline cardiotoxicity and pharmacological cardioprotection. Antioxidants & Redox Signaling 2013; 18(8): 899-929. [Impact factor 2013: 7.667]
 • Janůšová B., Školová B., Tükörová K., Wojnarová L., Šimůnek T., Mladěnka P., Filipský T., Říha M., Roh J., Palát K., Hrabálek A., Vávrová K. Amino acid derivatives as transdermal permeation enhancers. Journal of Controlled Release. 2013; 165(2): 91-100. [Impact factor 2013: 7.261]
 • Kovaříková P., Pasáková I., Vávrová A., Stariat J., Klimeš J., Šimůnek T. Development of LC-MS/MS method for the simultaneous analysis of the cardioprotective drug dexrazoxane and its metabolite ADR-925 in isolated cardiomyocytes and cell culture medium. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2013; 76C: 243-251. [Impact factor 2013: 2.829]
 • Jirkovský E., Popelová O., Křiváková-Staňková P., Vávrová A., Hroch M., Hašková P., Brčáková-Doleželová E., Mičuda S., Adamcová M., Šimůnek T., Červinková Z., Geršl V., Štěrba M. Chronic anthracycline cardiotoxicity: molecular and functional analysis with focus on Nrf2 and mitochondrial biogenesis pathways. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2012; 343(2): 468-78. [Impact factor 2012: 3.891]
 • Macková E., Hrušková K., Bendová P., Vávrová A., Jansová H., Hašková P., Kovaříková P., Vávrová K., Šimůnek T. Methyl and ethyl ketone analogs of salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone: Novel iron chelators with selective antiproliferative action. Chemico-Biological Interactions 2012; 197: 69-79. [Impact factor 2012: 2.967]
 • Vávrová A., Šimůnek T. DNA topoisomerase IIb: A player in regulation of gene expression and cell differentiation. International Journal of Biochemistry & Cell Biology. 2012; 44(6): 834-837. [Impact factor 2012: 4.152]
 • Hašková P., Koubková L., Vávrová A., Macková E., Hrušková K., Kovaříková P., Vávrová K., Šimůnek T. Comparison of various iron chelators used in clinical practice as protecting agents against catecholamine-induced oxidative injury and cardiotoxicity. Toxicology 2011; 289(2-3): 122-131. [Impact factor 2011: 3.681]
 • Štěrba M., Popelová O., Lenčo J., Fučíková A., Brčáková E., Mazurová Y., Jirkovský E., Šimůnek T., Adamcová M., Mičuda S., Stulík J., Geršl V. Proteomic insights into chronic anthracycline cardiotoxicity. Journal of Molecular and Cellular Cardiology 2011; 50(5): 849-862. [Impact factor 2010: 5.166]
 • Hrušková K., Kovaříková P., Bendová P., Hašková P., Macková E., Stariat J., Vávrová A., Vávrová K., Šimůnek T. Synthesis and initial in vitro evaluations of novel antioxidant aroylhydrazone iron chelators with increased stability against plasma hydrolysis. Chemical Research in Toxicology 2011; 24(3): 290-302. [Impact factor 2010: 3.779]
 • Hašková P., Kovaříková P., Koubková L., Vávrová A., Macková E., Šimůnek T. Iron chelation with salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone (SIH) protects against catecholamine autooxidation and cardiotoxicity. Free Radical Biology and Medicine 2011; 50(4): 537-549. [Impact factor 2010: 5.423]
 • Vávrová A., Popelová O., Štěrba M., Jirkovský E., Hašková P., Mertlíková-Kaiserová H., Geršl V., Šimůnek T. In vivo and in vitro assessment of the role of glutathione antioxidant system in anthracycline-induced cardiotoxicity. Archives of Toxicology 2011; 85(5): 525-535. [Impact factor 2010: 4.674]
 • Bendová P., Macková E., Hašková P., Vávrová A., Jirkovský E., Štěrba M., Popelová O., Kalinowski D.S., Kovaříková P., Vávrová K., Richardson D.R., Šimůnek T. Comparison of clinically used and experimental iron chelators for protection against oxidative stress-induced cellular injury. Chemical Research in Toxicology 2010; 23(6): 1105-1114. [Impact factor 2010: 4.148]
 • Popelová O., Štěrba M., Hašková P., Šimůnek T., Hroch M., Gunčová I., Nachtigal P., Adamcová M., Geršl V., Mazurová Y. Dexrazoxane-afforded protection against chronic anthracycline cardiotoxicity in vivo: effective rescue of cardiomyocytes from apoptotic cell death. British Journal of Cancer 2009; 101(5): 792-802. [Impact factor 2009: 4.346]
 • Šimůnek T., Štěrba M., Popelová O., Adamcová M., Hrdina R., Geršl V. Anthracycline-induced cardiotoxicity: Overview of studies examining the roles of oxidative stress and free cellular iron Pharmacological Reports 2009; 61(1): 154-171. [Impact factor 2009: 2.086]
 • Mladěnka P., Kalinowski D.S., Hašková P., Bobrovová Z., Hrdina R., Šimůnek T., Nachtigal P., Semecký V., Vávrová J., Holečková M., Palička V., Mazurová Y., Jansson P., Richardson, D.R. The novel iron chelator, PCTH, reduces catecholamine-mediated myocardial toxicity. Chemical Research in Toxicology 2009; 22(1): 208-217. [Impact factor 2009: 3.740]
 • Mladěnka P., Zatloukalová L., Šimůnek T., Bobrovová Z., Semecký V., Nachtigal P., Hašková P., Macková E., Vávrová J., Holečková M., Palička V., Hrdina R. Direct administration of rutin does not protect against catecholamine cardiotoxicity. Toxicology 2009; 255(1-2): 25-32. [Impact factor 2009: 3.241]
 • Šimůnek T., Štěrba M., Popelová O., Kaiserová H., Adamcová M., Hroch M., Hašková P., Poňka P., Geršl V. Anthracycline toxicity to cardiomyocytes or cancer cells is differently affected by iron chelation with salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone. British Journal of Pharmacology 2008; 155(1): 138-48. [Impact factor 2008: 4.902]
 • Popelová O., Štěrba M., Šimůnek T., Mazurová Y., Gunčová I., Hroch M., Adamcová M., Geršl V. Deferiprone does not protect against chronic anthracycline cardiotoxicity in vivo. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2008; 326(1):259-269. [Impact factor 2008: 4.309]
 • Šimůnek T., Štěrba M., Popelová O., Kaiserová H., Potáčová A., Adamcová M., Poňka P., Geršl V. Pyridoxal isonicotinoyl hydrazone (PIH) and its analogs as protectants against anthracycline-induced cardiotoxicity. Hemoglobin 2008; 32(1-2):207-15. [Impact factor 2008: 1.000]
 • Potáčová A., Štěrba M., Popelová O., Šimůnek T., Geršl V. A pilot study of matrix metalloproteinases on the model of daunorubicin-induced cardiomyopathy in rabbits. Acta Medica (Hradec Králové) 2007; 50(2):109-11.
 • Adamcová M., Šimůnek T., Kaiserová H., Popelová O., Štěrba M., Potáčová A., Vávrová J., Maláková J., Geršl V. In vitro and in vivo examination of cardiac troponins as biochemical markers of drug-induced cardiotoxicity. Toxicology 2007; 237: 218-28. [Impact factor 2007: 2.919]
 • Kaiserová H., Šimůnek T., van der Vijgh W. J. F., Bast A., Kvasničková E. Flavonoids as protectors against doxorubicin cardiotoxicity: role of iron chelation, antioxidant activity and inhibition of carbonyl reductase. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease. 2007; 1772: 1065-1074. [Impact factor 2007: 4.041]
 • Kaiserová H., Šimůnek T., Štěrba M., den Hartog G.J.M., Schröterová L., Popelová O., Geršl V., Kvasničková E., Bast A. New iron chelators in anthracycline-induced cardiotoxicity. Cardiovascular Toxicology 2007; 7(2):145-50. [Impact factor 2008: 2.222]
 • Štěrba M., Popelová O., Šimůnek T., Mazurová Y., Potáčová A., Adamcová M., Gunčová I., Kaiserová H., Palička V., Poňka P., Geršl V. Iron chelation-afforded cardioprotection against chronic anthracycline cardiotoxicity: a study of salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone (SIH). Toxicology 2007; 235: 150-166. [Impact factor 2007: 2.919]
 • Štěrba M., Šimůnek T., Popelová O., Potáčová A., Adamcová M., Mazurová Y., Holečková M., Geršl V. Early detection of anthracycline cardiotoxicity in a rabbit model: left ventricle filling pattern versus troponin T determination. Physiological Research 2007; 56(5):535-45. [Impact factor 2007: 1.505]
 • Potáčová A., Adamcová M., Čajnáková H., Hrbatová L., Štěrba M., Popelová O., Šimůnek T., Poňka P., Geršl V. Evaluation of ECG time intervals in a rabbit model of anthracycline-induced cardiomyopyathy: A useful tool for assessment of cardioprotective agents. Physiological Research 2007; 56: 251-4. [Impact factor 2007: 1.505]
 • Kaiserová H., den Hartog G.J.M., Šimůnek T., Schröterová L., Kvasničková E., Bast A. Iron is not involved in oxidative stress-mediated cytotoxicity of doxorubicin and bleomycin. British Journal of Pharmacology 2006; 149: 920-930. [Impact factor 2006: 3.825]
 • Štěrba M., Popelová O., Šimůnek T., Mazurová Y., Potáčová A., Adamcová M., Kaiserová H., Poňka P., Geršl V. Cardioprotective effects of a novel iron chelator – pyridoxal 2-chlorobenzoyl hydrazone – in the rabbit model of daunorubicin-induced cardiotoxicity. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2006; 319: 1336-1347. [Impact factor 2006: 3.956]
 • Mladěnka P., Šimůnek T., Hübl M., Hrdina R. The role of reactive oxygen and nitrogen species in cellular iron metabolism. Free Radical Research 2006; 40: 263-272. [Impact factor 2006: 2.536]
 • Adamcová M., Štěrba M., Šimůnek T., Potáčová A., Popelová O., Geršl V. Regulatory proteins of the myocardium and heart failure. European Journal of Heart Failure 2006; 8: 333-42. [Impact factor 2006: 3.242]
 • Šimůnek T., Boer C., Bouwman R. A., Vlasblom R., Versteilen A.M.G., Štěrba M., Geršl V., Hrdina R., Poňka P., de Lange J. J., Paulus W.J., Musters R.J.P. SIH - a novel lipophilic iron chelator - protects H9c2 cardiomyoblasts from oxidative stress-induced mitochondrial injury and cell death. Journal of Molecular and Cellular Cardiology 2005; 39: 345-354. [Impact factor 2005: 3.872]
 • Šimůnek T., Štěrba M., Holečková M., Kaplanová J., Klimtová I., Adamcová M., Geršl V., Hrdina R. Myocardial content of selected elements in experimental anthracycline-induced cardiomyopathy in rabbits. BioMetals 2005; 18: 163-169. [Impact factor 2005: 1.704]
 • Šimůnek T., Klimtová I., Kaplanová J., Štěrba M., Mazurová Y., Adamcová M., Hrdina R., Geršl V., Poňka P. Study of daunorubicin cardiotoxicity prevention with pyridoxal isonicotinoyl hydrazone in rabbits. Pharmacological Research 2005; 51: 223-231. [Impact factor 2005: 2.096]
 • Štěrba M., Šimůnek T., Mazurová Y., Adamcová M., Popelová O., Kaplanová J., Poňka P., Geršl V. Safety and tolerability of repeated administration of pyridoxal 2-chlorobenzoyl hydrazone in rabbits. Human & Experimental Toxicology 2005; 24:581-9. [Impact factor 2005: 1.189]
 • Adamcová M., Štěrba M., Šimůnek T., Potáčová A., Popelová O., Mazurová Y., Geršl V. Troponin as marker of myocardiac damage in in drug-induced cardiotoxicity. Expert Opinion on Drug Safety 2005; 4: 457-472.
 • Mladěnka P., Hrdina R., Hübl M., Šimůnek T. The fate of iron in the organism and its regulatory pathways. Acta Medica (Hradec Králové) 2005; 48: 127-135.
 • Šimůnek T., Klimtová I., Kaplanová J., Mazurová Y., Adamcová M., Štěrba M., Hrdina R., Geršl V. Rabbit model for in vivo study of anthracycline-induced heart failure and for the evaluation of protective agents. European Journal of Heart Failure 2004; 6: 377-387. [Impact factor 2004: 2.796]
 • Šimůnek T., Štěrba M., Popelová O., Hrdina R., Poňka P., Geršl V. Iron chelation for protection against oxidative stress-induced myocardial injury. Biomarkers and Environment 2004; 5: 35-37.
 • Štěrba M., Šimůnek T., Mazurová Y., Popelová O., Adamcová M., Poňka P., Geršl V. Study of organ toxicity of repeated administration of novel iron chelator o-108 in rabbits. Biomarkers and Environment 2004; 5: 40-42.
 • Šimůnek T., Klimtová I., Adamcová M., Geršl V., Hrdina R., Štěrba M., Kaplanová J., Mazurová Y. Cardiac troponin T as an indicator of reduced left ventricular contractility in experimental anthracycline-induced cardiomyopathy. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 2003; 52: 431-4. [Impact factor 2003: 2.046]
 • Adamcová M., Pelouch V., Geršl V., Kaplanová J., Mazurová Y., Šimůnek T., Klimtová I., Hrdina R. Protein profiling in daunorubicin-induced cardiomyopathy. General Physiology and Biophysics 2003; 22: 411-19. [Impact factor 2003: 0.794]
 • Adamcová M., Štěrba M., Klimtová I., Šimůnek T., Hrdina R., Geršl V., Poňka P. Cardiac troponins following repeated administration of an iron chelator - salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone (SIH) - in rabbits. Acta Medica (Hradec Králové) 2003; 46: 171-4.
 • Klimtová I., Šimůnek T., Mazurová Y., Kaplanová J., Štěrba M., Hrdina R., Geršl V., Adamcová M., Poňka P. A study of potential toxic effects after repeated 10-week administration of a new iron chelator - Salicylaldehyde Isonicotinoyl Hydrazone (SIH) to rabbits. Acta Medica (Hradec Králové) 2003; 46: 163-70.
 • Štěrba M., Kaplanová J., Šimůnek T., Klimtová I., Mazurová Y., Adamcová M., Čermáková E., Hrdina R., Geršl V., Poňka P. The effect of iron chelators (pyridoxal isonicotinoyl hydrazone and salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone) on selected parameters in rabbits. Biomarkers and Environment 2003; 6 (Suppl. 1): 10-13.
 • Klimtová I., Šimůnek T., Mazurová Y., Hrdina R., Geršl V., Adamcová M. Comparative study of chronic toxic effects of daunorubicin and doxorubicin in rabbits. Human & Experimental Toxicology 2002; 21: 649-57. [Impact factor 2002: 0.954]
 • Adamcová M., Macháčková J., Geršl V., Pelouch V., Šimůnek T., Klimtová I., Hrdina R., Poňka P. Cardiac troponin T following repeated administration of pyridoxal isonicotinoyl hydrazone in rabbits. Physiological Research 2002; 51: 443-448. [Impact factor 2002: 0.984]
 • Adamcová M., Geršl V., Macháčková J., Hrdina R., Klimtová I., Šimůnek T., Vávrová J., Bukač J. Troponins in experimental studies. Acta Medica (Hradec Králové) 2002; 45: 29-32.
 • Hrdina R., Geršl V., Klimtová I., Šimůnek T., Mazurová Y., Macháčková J., Adamcová M. Effect of sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulphonate (DMPS) on chronic daunorubicin toxicity in rabbits: comparison with dexrazoxane. Acta Medica (Hradec Králové) 2002; 45: 99-105.
 • Šimůnek T., Klimtová I., Hrdina R., Geršl V., Mazurová Y., Macháčková J., Poňka P., Holečková M. The effects of repeated administration of pyridoxal isonicotinoyl hydrazone on cardiovascular system in rabbits. Biomarkers and Environment 2001; 4 (Suppl. 1): 93-97.
 • Klimtová I., Šimůnek T., Geršl V., Hrdina R., Macháčková J., Poňka P., Adamcová M., Palička V. Biochemical and haematological changes following repeated pyridoxal isonicotinoyl hydrazone administration in rabbits. Biomarkers and Environment 2001; 4 (Suppl. 1): 70–75.
 • Hrdina R., Geršl V., Klimtová I., Šimůnek T., Macháčková J., Adamcová M. Anthracycline-induced cardiotoxicity. Acta Medica (Hradec Králové) 2000; 43: 75-82.

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico