Laboratoř kardiovaskulární farmakologie

Jsme malá vědecká skupina soustředící se na výzkum léčiv působících na kardiovaskulární systém zejména v in vivo, ale také v in vitro podmínkách.

Současná výzkumná témata

 • Katecholaminový model akutního infarktu myokardu u potkanů a jeho ovlivnění látkami s potenciálem chelatovat ionty železa
 • Účinky flavonoidů na organismus za fyziologických i patologických podmínek
 • In vitro screening nových účinných chelátorů železa/mědi (porovnání chelatační aktivity při různých pH, stanovení schopnosti těchto látek inhibovat na železe závislou Fentonovu reakci produkující vysoce reaktivní radikály kyslíku, které vedou k poškození tkání)
 • Screening nových protidestičkových léčiv (antiagregancií)
 • Účinky látek na hladký cévní sval

Současné personální obsazení 

 Zaměstnanci fakulty

Postgraduální studenti

 • Mgr. Lenka Applová
 • Mgr. Thomas Migkos
 • Maria Carmen Catapano, MSc.
 • Mgr. Václav Tvrdý

Recentní publikace

Spolupráce

Vnitrofakultní

Tuzemská

Mezinárodní

Granty

Probíhající granty

Ukončené granty

 • 2014-2015 GAUK hlavní řešitel: Horňasová V
  SCREENING CHELÁTORŮ MĚDI PŘÍRODNÍHO I SYNTETICKÉHO PŮVODU
 • 2012-2014  GAUK hlavní řešitel: Mgr. Filpský T / Mgr. Říha M
  KATECHOLAMINOVÉ POŠKOZENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU A JEHO OVLIVNĚNÍ CHELÁTORY ŽELEZA 
 • 2010 FRVŠ hlavní řešitel: Mgr. Zatloukalová L
  OBOHACENÍ TEORETICKÉ VÝUKY FARMAKOLOGIE O PRAKTICKOU UKÁZKU MĚŘENÍ PARAMETRŮ SRDEČNÍ FUNKCE
 • 2008 FRVŠ hlavní řešitel: Prof. Hrdina R, CSc.
  INOVACE LABORATOŘE PRAKTICKÉ VÝUKY FARMAKOLOGIE
 • 2007-2009 GAUK hlavní řešitel: Mgr. Bobrovová Z.
  ROZŠÍŘENÁ STUDIE VLIVU CHELÁTORŮ ŽELEZA U MODELU AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU
 • 2007-2009 GAUK hlavní řešitel: PharmDr. Řeháková Z./ Ing. Macáková K. 
  STUDIUM VLIVU FENOLICKÝCH LÁTEK NA MODEL ISCHEMICKO-REPERFÚZNÍHO POŠKOZENÍ MYOKARDU SE ZŘETELEM K JEJICH ŽELEZO-CHELATAČNÍ A ANTIAGREGAČNÍ AKTIVITĚ: IN VITRO A IN VIVO STUDIE
 • 2007 FRVŠ hlavní řešitel: Mgr. Bobrovová
  Z ROZŠÍŘENÍ SEMINÁRNÍ VÝUKY PŘEDMĚTU FARMAKOLOGIE O EXPERIMENTÁLNÍ ÚLOHU PRŮKAZU FARMAKODYNAMICKÉHO PŮSOBENÍ LÉČIVA
 • 2007 FRVŠ hlavní řešitel: Mgr. Hübl M
  INOVACE VÝUKY FARMAKOLOGIE A PATOLOGIE ZAVEDENÍM MODELU AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU
 • 2006-2008 GAUK hlavní řešitel: Vykrutová E/ Škrle J / Filipová
  V STUDIUM VLIVU CHELÁTORU ŽELEZA LACTOFERRINU NA MODEL AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU A HISTOLOGII VYBRANÝCH ORGÁNOVÝCH SYSTÉMŮ
 • 2005-2006 GAUK hlavní řešitel: Mgr. Mladěnka P
  VLIV CHELÁTORŮ ŽELEZA A FLAVONOIDŮ U MODELU AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

Experimentální práce

Disertační práce

Rigorózní práce

tigorózní práce před obhajobou

 • Mgr. Gorbunovová E - Porovnání chelatace iontů mědi benzoovými kyselinami (Dr. Karlíčková)

úspěšně obhájené rigorózní práce

rok kandidát název práce konzultant
2017 Mgr. Herbolt D Vývin nové spektrofotometrické metodiky pro screening chelatace iontů zinku Přemysl Mladěnka
2017 Mgr. Tamborová B Stanovení chelatace měďnatých iontů u flavonů hematoxylinovou metodou Jana Karlíčková
2016 Mgr. Horňasová V Měď-chelatační vlastnosti isoflavonoidů - uznaná DP na základě publikace Přemysl Mladěnka
2015 Mgr. Jeřábková M Měď redukující účinky flavonů Jana Karlíčková
2015 Mgr. Koblásová A Měď redukující vlastnosti flavanonů Jana Karlíčková
2015 Mgr. Kolouch J Stanovení chelatačních vlastností 6,7-dihydroxykumarinu Tomáš Filipský
2015 Mgr. Morkusová M Protidestičkové účinky 5,7-dihydroxy-4-metylkumarinů  Přemysl Mladěnka
2015 Mgr. Sedlářová L Analýza oxidačního stresu u modelu isoprenalinové kardiotoxicity po intravenozním podání rutinu Tomáš Filipský
2015 Mgr. Stonawská M Porovnání ferrozinové a přímé spektrofotometrie při stanovení chelatace železa Přemysl Mladěnka
2014 Mgr. Řihošková P Interakce katechinů s ionty mědi Jana Karlíčková
2014 Mgr. Linhartová A Oxidační stres u modelu katecholaminové kardiotoxicity Tomáš Filipský
2014 Mgr. Michalicová A Stanovenie chelatácie iónov medi u flavónov bathocuproinovou metodou Jana Karlíčková
2014 Mgr. Bechná K Měď-chelatující vlastnosti 8-hydroxychinolinů  Přemysl Mladěnka
2012 Mgr. Staňová Z Stanovení stechiometrického poměru komplexu chelátor-železo Jobovou metodou Přemysl Mladěnka
2012 Mgr. Šulcová M Porovnání železo chelatační aktivity 8-hydroxychinolinolů přímou spektrofotometrií Přemysl Mladěnka
2011 Mgr. Zárubová P Srovnání železo chelatačních účinků klinicky používaných perorálních chelátorů a 8-hydroxychinolinolů Přemysl Mladěnka
2011 Mgr. Matula A Železo-chelatační vlastnosti vybraných nových chelátorů ze skupiny 4-acyl-5-pyrazolonů  Přemysl Mladěnka
2011 Mgr. Jarkovská S Stanovení chelatace iontů železa 4-acyl-5-pyrazolony přímou spektrofotometrií Přemysl Mladěnka

 

Experimentální diplomové práce

nové práce

 • 2019 (planovaný rok obhajoby): Klimová K - Stanovení stechiometrie komplexů dehydrosilybinu A s mědí (Doc. Mladěnka, konzultant Doc. Valentová)
 • 2019: Kalinová T - Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus (diplomová práce na 1.LF UK,  konzultant: Dr. Hroudová, Doc. Mladěnka)
 • 2019: Zjištění míry chelatace iontů zinku experimentálně testovaným chelátory (Doc. Mladěnka)
 • 2019: Změny hladin proteinů u destiček aktivovaných různými induktory (Doc. Mladěnka)

řešené práce 

 • 2018: Benčová S - Měď-chelatační aktivita kumarinů (Doc. Mladěnka)
 • 2018: Hanuščinová L - diplomová práce na spolupracujícím pracovišti na Universitě v Bologni  (Doc. Mladěnka, Dr. Mercolini) 
 • 2018: Němcová H - Porovnání interakcí ekvolu a desmethylangolensinu se železem a mědí (Dr. Karlíčková)
 • 2016: Dimopoulou T - Interaction of phenylacetic acids with iron (Interakce fenyloctových kyselin s železem) - diplomová práce v angličtině (Doc. Mladěnka)
 • 2016: Morávková T - Stanovení stechiometrie komplexu aktivního metabolitu dexrazoxanu ADR-925 s železem a mědí (Dr. Filipský)

úspěšně obhájené diplomové práce

rok student název diplomové práce školitel(é)
2017 Gorová B Železo-chelatační vlastnosti extraktů plodů z různých variet bezu černého Přemysl Mladěnka / Michal Říha
2017 Pohanová L Interakce fenylpropionových kyselin s železem Přemysl Mladěnka
2017 Zemanová K Interakce fenylpropionových kyselin s mědí Jana Karlíčková
2016 Fontana T Determinazione della capacita antiossidante di molecole bioattive mediante reazione di Fenton e LC-ED (Určení antioxidační kapacity bioaktivních molekul přes Fentonovu reakci a LC-ED) - diplová práce v italštině, vypracovaná a obhájená na Universitě v Boloňi Laura Mercolini / Přemysl Mladěnka
2016 Babič A The assesment of interaction of 3, 4- dihydroxyphenylacetic acid, a metabolite of flavonoids,  with iron and copper by use of direct spectrophotometrical approach (Stanovení interakce 3,4-dihydroxyfenyloctové kyseliny, metabolitu flavonoidů, s železem a mědí přímou spektrofotometrií) - diplomová práce v angličtině, obhajoba bude na Univerzitě v Ljubljani  Přemysl Mladěnka
2016 Kříž J Chelatace mědi klinicky používanými chelátory železa  Přemysl Mladěnka
2016 Mísař J Měď redukující účinky metabolitů kvercetinu  Jana Karlíčková
2016 Mocová K Určení stechiometrie komplexu genisteinu s železem a mědí  Michal Říha / Tomáš Filipský
2015 Ambrožová K Měď redukující účinky isoflavonoidů  Jana Karlíčková
2015 Antonsson M In vitro analysis of iron and copper chelating activity of phenylacetic acids, metabolites of flavonoids  (In vitro analýza železo a měď chelatačních účinků fenyloctových kyselin, metabolitů flavonoidů - diplomová práce v angličtině, obhájena na Univerzitě v Göteborgu Přemysl Mladěnka
2015 Hloch K Rozdíly v expresi vybraných genů u "gambler" and "non-gambler" potkanů v rámci programu ERASMUS, diplomová práce v angličtině  Přemysl Mladěnka
2015 Horňasová V Měď-chelatační vlastnosti isoflavonoidů Přemysl Mladěnka
2015 Todorovic L Interaction of baicalein with iron (Interakce baikaleinu s železem) - diplomová práce v angličtině  Přemysl Mladěnka
2014 Jeřábková M Měď chelatující účinky flavonolů  Jana Karlíčková
2014 Liddawieh E Assessment of the stoichiometry of 3-hydroxyflavone-iron complexes by UV-Vis spectrophotometry (Stanovení stechiometrie komplexu 3-hydroxyflavon-železo UV-Vis spektrofotometrií) - diplomová práce v angličtině  Tomáš Filipský
2014 Malátová V Měď redukující účinky flavonolů  Přemysl Mladěnka
2014 Migkos T The effects of flavonoids on vascular smooth muscles  (Účinky flavonoidů na hladký cévní sval) - diplomová práce v angličtině  Přemysl Mladěnka
2014 Nerat M The effect of 6,7-dihydroxygroup in flavones on iron chelation (Účinek 6,7-dihydroxyskupiny u flavonů na chelataci železa) - diplomová práce v angličtině, obhájena Univerzitě v Ljubljani Přemysl Mladěnka
2014 Ševčíková A Stanovení chelatace mědi přímou spektrofotometrií  Přemysl Mladěnka
2013 Morkusová M Chelatační vlastnosti experimentálně zkoušených chelátorů železa Přemysl Mladěnka
2013 Sedlářová L Standardizace metodiky pro in vitro stanovení chelatace mědi  Přemysl Mladěnka
2012 Kyjovská V Srovnání železo redukčních vlastností flavonolů a flavanonů Přemysl Mladěnka
2012 Břečková A Železo-chelatační vlastnosti vybraných nových chelátorů ze skupiny 4-acyl-5-pyrazolonů II Přemysl Mladěnka
2011 Šulcová M Spektrofotometrické stanovení chelatace železa při různých pH Přemysl Mladěnka
2011 Zárubová P Porovnání železo chelatačních vlastností syntetických chelátorů železa   Přemysl Mladěnka
2010 Hrabalíková J Vliv pH na chelataci železa Přemysl Mladěnka
2010 Jarkovská S Zhodnocení antioxidační aktivity lipofilních esterů hydroxytyrosylu – v rámci programu ERASMUS, diplomová práce v angličtině  Přemysl Mladěnka
2010 Landíková K Identifikace peptidického konjugátu s toxickým metabolitem paracetamolu N-acetyl-p-benzochinon iminem) – v rámci programu ERASMUS Přemysl Mladěnka
2009 Havránková L Farmakologický screening látek s železo chelatační aktivitou  Přemysl Mladěnka
2009 Mazurová M Vzájemná závislost základních biochemických parametrů u pacientů s diabetem II. typu Přemysl Mladěnka

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico